Podmínky a pravidla soutěže „Řízni do výhry“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže s názvem „Řízni do výhry“ (dále jen „Soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na území České a Slovenské republiky.

 

1. Organizátor soutěže

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Organizátorem soutěže je společnost EUROFIT Prosperity s.r.o. IČO: 02494931 se sídlem Makovského nám.2, 616 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81565, (dále jen „Organizátor)

 

2. Doba a místo konání Soutěže

Soutěž probíhá v termínu ode dne 10. listopadu 2023 do 3. prosince 2023. (dále jen „Doba konání soutěže“) prostřednictvím aplikace Facebook Messenger a Instagram inbox na Facebookovém https://www.facebook.com/hobbychef.cz a instagramovém profilu https://www.instagram.com/hobbychefcz (dále jen „Místo konání soutěže“).

 

3. Soutěž

Do Soutěže jsou zařazeny všichni Účastníci Soutěže ve smyslu bodu 4. těchto pravidel Soutěže, kteří odpoví na všechny otázky soutěžního kvízu prostřednictvím aplikaci Facebook Messenger/Instagram inbox na Facebookovém a instagramovém profilu HobbyChef (https://www.facebook.com/hobbychef.cz a https://www.instagram.com/hobbychefcz/). Výherce Soutěže bude náhodně vybrán z Účastníků soutěže ve smyslu bodu 4. těchto pravidel Soutěže, kteří SPRAVNĚ odpověděli na soutěžní otázky, zástupcem organizátora dne 5. prosince 2023.

Soutěžní kvíz probíhá pouze v Českém jazyce.

 

4. Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastníci soutěže“)

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.

Soutěže se Účastník soutěže zúčastní tím způsobem, že v Době konání soutěže zodpoví v Místě konání soutěže otázky soutěžního kvízu, souhlasí s těmito pravidly a zašle email pro ověření uživatele a v případě výhry pro kontaktování výherce.

Pořadatel je kdykoli oprávněn ověřit platnost e-mailové adresy, kterou Účastník soutěže vyplnil v průběhu soutěže. Pokud bude e-mailová adresa neplatná, bude tento soutěžící vyřazen ze Soutěže bez nároku na výhru. Pokud bude stejná e-mailová adresa použita více soutěžícími, bude platným Účastníkem soutěže pouze ten, který adresu použil jako první a ostatní z těchto soutěžících budou vyřazeni ze Soutěže bez nároku na výhru.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele Soutěže, jakož i jim osoby blízké dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele, nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření, na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníku soutěže k Výhře ve smyslu bodu 5. těchto pravidel Soutěže.

 

5. Výhry

Jeden z Účastníků, který správně odpoví na soutěžní otázky a bude náhodně vybrán (dále jen „Výherce“) získá výhru- sadu japonských nožů YAXELL. Dalších deset výherců získá poukaz na 1000 Kč na nákup na e-shopu www.hobbychef.cz.

Výherce bude kontaktován Pořadatelem, a to na e-mailu, který vyplnil do aplikace Facebook Messenger/Instagram inbox v průběhu soutěže, s tím, že výhra bude Výherci poskytnuta k převzetí dle vzájemné domluvy. Pořadatel je oprávněn ověřit identitu Účastníka soutěže při předávání Výhry.

V případě, že se Pořadateli nepodaří předat výherci Výhru dle ustanovení těchto pravidel Soutěže nebo jinak vzájemně sjednaných pokynů, či se Výherce nepodaří kontaktovat, zaniká nárok Výherce na získání této Výhry a Výhra propadá bez náhrady ve prospěch Organizátora. Zároveň je Pořadatel oprávněn vybrat náhradního výherce.

 

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník soutěže souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v Soutěži souhlasí Účastník soutěže se zařazením všech jím poskytnutých údajů a osobních údajů v rámci této Soutěže (dále jen „Údaje“) do databáze Organizátora a Pořadatele, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) pro účely realizace Soutěže, jejího vyhodnocení a distribuce cen.

Dále může Účastník soutěže v rámci Soutěže poskytnout druhý souhlas se zařazením Údaje do databáze Organizátora a Pořadatele soutěže, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) pro marketingové účely, tj. pro účely nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, a to na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení Účastníka soutěže ze Soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Organizátora a/nebo Pořadatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Osobní údaje jsou zpracovány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě.

 

7. Všeobecné podmínky

Pořadatel ani Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost vyplývající z účasti v Soutěži a v souvislosti se Soutěží v případě vyšší moci.

Účastník soutěže se účastní Soutěže s vědomím, že nemůže požadovat Výhru ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Pořadatel, ani není oprávněn požadovat na místo Výhry peněžité plnění.

Výhru ani účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Pořadatel a/nebo Organizátor neodpovídají za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži.

Pořadatel a/nebo Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním Výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání Výhry Výherci. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži, hlasování v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny a Pořadatel a/nebo Organizátor je má právo bez dalšího ze Soutěže kdykoli vyloučit. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala Výhercem, nemá nárok na Výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel a/nebo Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži či s hlasováním v soutěži. Pořadatel a/nebo Organizátor dále neručí za doručení e-mailu, kterým bude zasílána informace o Výhře.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny Výhry za výhru, která je odpovídající náhradou.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání Výhry v Soutěži. Výhru nezískají Účastníci soutěže, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry. Organizátor tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a Účastníci soutěže nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatel a/nebo Organizátora než uvedená v těchto pravidlech Soutěže.

 

Tato pravidla Soutěže jsou k dispozici na https://www.hobbychef.cz/rizni-do-vyhry-pravidla

 

V Brně dne 10. 11. 2023

Zpět do obchodu