Záruční a reklamační podmínky

PRO SPOTŘEBITELE

společnosti EUROFIT Prosperity s.r.o.
IČ: 02494931
se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně oddíl C, vložka 81565

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto záruční a reklamační podmínky společnosti EUROFIT Prosperity s.r.o., IČ: 02494931, se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran týkající se uplatnění práv z vadného plnění vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“), a to v případě, kdy kupující je spotřebitelem, tj. člověkem, který při nákupu zboží od prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. Tyto záruční a reklamační podmínky obsahují informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, jakož i informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.
1.2. Práva kupujícího z vadného plnění, jakož i ze záruky, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele).

2. Jakost při převzetí

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.2. Projeví-li se vada na věci v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Práva z vadného plnění

3.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.
3.2. Ustanovení čl. 3.1 se nepoužije na opotřebení věci způsobené jejím běžným používáním nebo poškození zapříčiněná nevhodným a hrubým zacházením, které je v rozporu s běžným používáním těchto výrobků, zejména se jedná o barevné změny, resp. zesvětlání rukojeti nožů, které nemá žádný vliv na kvalitu výrobků, dále se jedná o případné vrypy na zakoupených výrobcích způsobených nevhodným zacházením nebo běžným opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu nelze uplatnit práva z vadného plnění pro vady, pro které byla nižší cena sjednána. Práva z vadného plnění nelze dále uplatnit na vady zboží, vyplývá-li to z povahy věci. V uvedených případech nelze uplatnit práva z vad ve smyslu § 2165 občanského zákoníku a těchto podmínek.
3.3. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, pokud kupující vadu sám způsobil anebo způsobila-li vadu vnější událost. V těchto případech jde zejména o vady vzniklé v důsledku nedodržení podmínek pro odbornou montáž a instalaci, nesprávného používání v rozporu s návodem k použití či účelem, pro které je zboží určeno, dále v důsledku neodborné obsluhy, nedostatečné údržby apod.

4. Nadstandardní záruka

4.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku v délce trvání 25 let na rovnost vnější části dna nádoby v zahřátém stavu u nádobí Gastrolux a záruku v délce trvání 20 let na materiálové a výrobní vady nožů Yaxell, přičemž záruční doba začíná běžet dnem převzetí zakoupeného zboží kupujícím.
4.2. Není-li dále stanoveno jinak, stanoví podmínky této záruky obecně závazný právní předpis. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené běžným používáním nebo poškození zapříčiněná nevhodným a hrubým zacházením, které jsou v rozporu s běžným používáním těchto výrobků. Případné barevné změny, resp. zesvětlání rukojeti nožů nemá žádný vliv na kvalitu výrobků a rovněž nemůže být předmětem reklamace. Záruka se dále nevztahuje na potřísnění, odbarvení, poškrábání nebo zářezy.
4.3. Záruka neplatí, pokud nebyly dodrženy pokyny a doporučení pro péči a údržbu publikované v našich materiálech. Případné stopy na povrchu nejsou narušením antiadhezivního povrchu, nebrání řádnému využití výrobku a nesnižují jeho užitné vlastnosti.
4.4. Rozhodnutí o tom, zda výrobek vykazuje vadu, za kterou v souladu s podmínkami záruky odpovídá prodávající, zůstává na posouzení prodávajícího.
4.5. Reklamace se uplatňuje u prodávajícího s platným dokladem o nabytí (paragon, faktura) příp. potvrzeným záručním listem.
4.6. Výrobek k reklamaci musí být doručen osobně nebo poštou na adresu uvedenou na kupní smlouvě a musí být doručen v čistém stavu.

5. Postup při uplatnění reklamace

5.1. Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je vada zboží zjištěna, nejpozději do konce záruční doby.
5.2. Uplatňuje – li kupující vady zboží, je povinen doručit toto zboží (poštou, příp. osobně) na adresu provozovny prodávajícího Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim.
5.3. Prodávající kupujícímu doporučuje, aby jej před uplatněním reklamace kontaktoval telefonicky na telefonním čísle +420 770 130 500 nebo na e-mailu info@hobbychef.cz za účelem dohodnutí nejvhodnějšího postupu při uplatnění reklamace pokud jde o subjekt, na nějž se s reklamací obrátit, způsob doručení zboží k reklamaci, případnou návštěvu servisního technika apod.
5.4. Dle povahy reklamovaného zboží lze ve většině případů reklamaci uplatnit korespondenčně a zboží zaslat k reklamaci prostřednictvím přepravní služby. V takovém případě jej kupující zabalí do obalu, který vyhovuje přepravě křehkého zboží, aby nemohlo dojít k poškození zboží, a zásilku označí příslušnými symboly, jako např. „křehké“, „neklopit“ apod. Společně s reklamovaným zbožím kupující zašle prodávajícímu sdělení o uplatnění reklamace s popisem vytýkaných vad, požadovaným způsobem vyřízení reklamace a platnými kontaktními údaji. Přijetí zboží k reklamaci je kupujícímu neprodleně potvrzeno prostřednictvím e-mailu.
5.5. Pokud kupující zboží reklamuje osobně, je s ním sepsán reklamační protokol o uplatnění reklamace, vytýkaných vadách a požadovaném způsobu vyřízení reklamace.
5.6. Pro vyřízení reklamace je kupující vždy povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího, a to nejlépe dokladem o nákupu, který obdržel společně se zbožím.
5.7. Zboží je nutné reklamovat v úplném stavu s kompletním příslušenstvím.
5.8. Kupující je povinen předat zboží k reklamaci čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
5.9. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou pro hladký průběh procesu reklamování.

6. Vyřízení reklamace

6.1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
6.2. Alternativně může kupující v případě vady věci požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.3. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad (výměnu věci), nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Je-li požadavek na výměnu věci nebo její součásti vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
6.4. Vznikne-li kupujícímu nárok na výměnu věci nebo její součásti, avšak tato výměna není možná (prodávající např. již dalšími kusy zboží nedisponuje), může kupující od kupní smlouvy odstoupit.
6.5. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nemůže odstranit vadu na věci, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.
6.6. V případě odstranitelné vady věci, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.
6.7. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
6.8. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má v takovém případě kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny taktéž právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.
6.9. Kupující je o vyřízení reklamace vyrozuměn prostřednictvím emailu.
6.10. Pokud si kupující nevyzvedne zboží po vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, bude mu prodávajícím účtováno skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace ani do 6 měsíců ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, je prodávající oprávněn zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
6.11. V případě důvodné (oprávněné) reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které účelně vynaložil při uplatnění práv z vad zboží.
6.12. V případě, že je vyřízená reklamace odeslána přepravní službou, je zapotřebí zkontrolovat, zda zásilka nejeví známky poškození, pokud je zjištěno poškození jejího obsahu až po rozbalení zásilky, doporučuje se klientovi, aby si ve vlastním zájmu pořídil fotodokumentaci rozbalované zásilky a ponechal si obal zásilky včetně jeho výplní. Ihned po zjištění poškození rozbaleného zboží by měl zákazník s dopravcem či doručující osobou sepsat zápis o škodě, a to v souladu s podmínkami doručujících subjektů nejpozději do 2 dnů. O podrobnějším postupu při vyřízení nahlášení škody na zásilce doručující službě se reklamující může informovat přímo u konkrétního doručujícího subjektu nebo také u obchodníka.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tento reklamační řád zapracovává příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Práva spotřebitele, která mu eventuálně garantuje zahraniční právní řád místa, kde má kupující své obvyklé bydliště, pokud jde zároveň o místo, kam může být zboží dodáváno, nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.
7.2. Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím lze mimosoudně řešit například prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz) či prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line vytvořené Evropskou komisí (ec.europa.eu). Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na internetových stránkách těchto subjektů. Prodávající kupujícímu doporučuje, aby se předtím, než přistoupí k mimosoudnímu řešení sporů, obrátil s vzniklou situací na prodávajícího přímo, například prostřednictvím e-mailové adresy info@hobbychef.cz.

Pokud si nevíte rady s reklamací, neváhejte nás kontaktovat na tel. +420 770 130 500 nebo na e-mailu info@hobbychef.cz.


V Brně dne 6.2.2023

EUROFIT Prosperity s.r.o.

 

Zpět do obchodu